3 February 2009

kisah ibrahim a.s. dalam al-Quran

Al-An'am
11.Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu."

Ia adalah satu 'perintah' di mana Allah menyuruh hamba2Nya untuk mengembara ke seluruh pelosok dunia. Bukan hanya setakat menikmati keindahan ciptaanNya, tapi turut juga melihat kesan kepada keadaan di tempat mereka dulu pernah bertapak. Ini adalah untuk kita mengambil pengajaran atas apa yang telah berlaku kepada mereka dan juga menjadi 'boundary' diri untuk tidak terjadi seperti mereka.
_____________________________________________________
Untuk melihat kisah Ibrahim a.s. yang diceritakan dalam Al-Quran:

Maryam:
41. Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Quran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi.

As-Syu'araa':
69. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.

70. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah?"

71. Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun
menyembahnya."

72. Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu
kamu berdoa (kepadanya)?,

73. atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudharat?"

74. Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang
kami berbuat demikian."

75. Ibrahim berkata: "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu
sembah,

76. kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,

77. karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali
Tuhan Semesta Alam,

78. (yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku,

79. Dan Tuhan yang Dialah jua memberiku makan dan memberi minum,

80. Dan apabila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkan penyakitku;

81. Dan (Dialah) yang mematikan daku, kemudian Dia menghidupkan daku;

82. Dan (Dialah) yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku
pada hari kiamat;

83. Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan agama dan hubungkanlah daku
dengan orang-orang yang soleh;

84. Dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik (nama yang harum) dalam kalangan
orang-orang yang datang kemudian;

85. Dan jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi Syurga Jannatun-Naim;

86. Dan ampunkanlah bagi bapaku, kerana sesungguhnya dia adalah dari orang-orang yang sesat;

87. Dan janganlah engkau hinakan daku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula.


Al-An'am:

74. Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Aazar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."

75.Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi dan (Kami memperlihatkannya) agar dia termasuk orang yang yakin.

76. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata:
"Inilah Tuhanku", tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata: "Saya tidak suka
kepada yang tenggelam."

77. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku." Tetapi
setelah bulan itu terbenam, dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi
petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat."

78. Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit (menyinarkan cahayanya),
berkatalah dia: "Inikah Tuhanku? Ini lebih besar". Setelah matahari terbenam,
dia berkata pula: Wahai kaumku! Sesungguhnya aku berlepas diri (bersih) dari apa
yang kamu sekutukan (Allah dengannya).

79. Sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid dan bukanlah aku dari orang-orang yang menyekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain).

80. Dan dia dibantah oleh kaumnya, dia pun berkata: Patutkah kamu membantahku
mengenai Allah, padahal sesungguhnya Dia telah memberi hidayat petunjuk kepadaku?
Dan aku pula tidak takut (akan sebarang bahaya dari) apa yang kamu sekutukan
dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu dari bahaya itu. (Sesungguhnya) pengetahuan Tuhanku meliputi tiap-tiap sesuatu, tidakkah kamu mahu (insaf) mengambil pelajaran?

81. Dan bagaimanakah aku hendak takutkan apa yang kamu sekutukan dengan
Allah itu (yang tidak dapat mendatangkan sesuatu bahaya), padahal kamu tidak
takut bahawa kamu telah sekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan kepada kamu mengenainya? Maka yang manakah di antara dua
puak itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dari bahaya), jika betul kamu mengetahui?

82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan
kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayat petunjuk.

83.Dan itulah hujah (bukti) Kami, yang Kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk
mengalahkan kaumnya. Kami tinggikan pangkat-pangkat kedudukan sesiapa yang Kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui.

al-baqarah:
258.Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat ibrahim tentang
Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan
(kekuasaan).
Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan,"
orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan."
Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka
terbitkanlah dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang-orang yang zalim.


260: Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah
kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman:
"Belum yakinkah kamu ?" Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakinkannya, akan
tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah berfirman: "(Kalau demikian)
ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman):
"Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu,
kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera."
Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

114. Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim

al-Mumtahnah

4.Sesungguhnya telah ada suri teladan baik bagimu
pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia;
ketika mereka berkata kepada kaum mereka:

"Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah
nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat
selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.
Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: "Sesungguhnya aku akan memohonkan
ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu
(siksaan) Allah." (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah
kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat
dan hanya kepada Engkaulah kami kembali."


Ibrahim
35.Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah

negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.

36. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan
daripada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku,

maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa

yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang.

37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian
keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di

dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu)
agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati

sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka

dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.

38. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang

kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan; dan tidak ada

sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi

maupun yang ada di langit.

39. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di

hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar

Maha Mendengar (memperkenankan) doa.

40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang

yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

41. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku

dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)."Al- Hijr:
51.Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim

52.Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan:

"Salaam." Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu."

53. Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya

kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang)

anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim

54. Berkata Ibrahim: "Apakah kamu memberi kabar gembira

kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka dengan cara

bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarkan ini?"

55.Mereka menjawab: "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu

dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa."


56. Ibrahim berkata: "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat

Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat."

57. Berkata (pula) Ibrahim: "Apakah urusanmu yang penting (selain itu),
hai para utusan?"

58. Mereka menjawab: "Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa,

59. kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami akan
menyelamatkan mereka semuanya,

60. kecuali istrinya. Kami telah menentukan, bahwa sesungguhnya ia itu
termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama-sama dengan orang kafir lainnya)
Watermark theme. Theme images by compassandcamera. Powered by Blogger.